• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png

Indeks članaka

Zdravstveni centar Zaječar samostalno, ili sa drugim organizacijama, angažovan je na izradi stručnih, medicinskih projekata.

Pored projekata, stručnjaci Zdravstvenog centra angažuju se u radu Srpskog lekarskog društva - Podružnica Zaječar, na organizaciji naučno-stručnog skupa "Timočki medicinski dani" i izdavanju časopisa "Timočki medicinski glasnik"...

Najznačajniji projekti i aktivnosti u 2011. godini:

 • Akreditacija Opšte bolnice Zaječar
 • Donacija Vlade Japana - digitalni mamograf
 • Uvođenje kliničkih puteva
 • Angio sala u zaječarskoj bolnici

Akreditacija Opšte bolnice Zaječar

Opšta bolnica u Zaječaru je stekla status akreditovane bolnice na period od jula 2011.godine do jula 2012. godine. U postupku samoocenjivanja i eksternog ocenjivanja uključene su sledeće oblasti: opšte lečenje, intenzivna nega, operaciona sala, urgentna medicina, službe kliničke podrške ( radiologija, laboratorija i apoteka ), oblast životne sredine i neklinička podrška ( upravljanje, rukovođenje, ljudski resursi i upravljanje informacijama ). Krajem 2011. godine pripremljen je Plan integrisanog unapređenja kvaliteta za 2012. godinu u skladu sa preporukama Tima eksternih ocenjivača.

Donacija Vlade Japana - digitalni mamograf

U okviru projekta Vlade Japana ’’ Unapređenje skrininga i prevencije raka dojke u Republici Srbiji ’’, jula 2011. godine Zdravstveni centar Zaječar je dobio savremenu mamografsku opremu, čime je unapređen skrining i prevencija malignih promena na dojkama. Za nepunih 5 meseci, na novom mamografu pregledano je preko 700 žena.

Uvođenje kliničkih puteva

Kao deo projekta ’’Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje’’, Opšta bolnica u Zaječaru je uključena u proces razvoja i implementacije kliničkih puteva za: normalan porođaj, bronhijalnu astmu kod dece, laparoskopsku holecistektomiju, kolorektalni karcinom, akutni moždani udar i akutni koronarni sindrom. Na radionicama tokom 2011. godine predstavljeni su finalni nacrti kliničkih puteva, koji su tokom prve faze izrađeni i testirani u Opštoj bolnici u Zaječaru.

Angio sala u zaječarskoj bolnici

U toku 2011. godine započele su pripremne aktivnosti za buduću angio salu. Sredstva za ovu investiciju obezbedilo je Ministarstvo zdravlja RS. Kao deo pripremnih aktivnosti, lekari i medicinske sestre su pohađali edukaciju za obavljanje novih intervencija. 


21. februar 2011.

Dom zdravlja započeo projekat ’’ Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom u gradu Zaječaru ’’

U okviru projekta Ministarstva zdravlja RS ’’ Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou ’’ – Dils, 42 doma zdravlja koja su uključena u projekat dobila su finansijska sredstva za sprovođenje projekata koji su usmereni na unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim populacionim grupama ( stari, deca, mladi, invalidi, Romi )

Zaječarski dom zdravlja započeo je realizaciju projekta ’’ Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom u gradu Zaječaru ’’ u partnerstvu sa lokalnom samoupravom i Društvom za dečju i cerebralnu paralizu. Projektne aktivnosti podrazumevaju pružanje zdravstvenih usluga kroz preglede u kućnim uslovima, fizikalni tretman, negu i podršku kroz obezbeđivanje antidekubitalnih dušeka.

Ministarstvo zdravlja sprovodi ove projekte sa ciljem unapređenja kapaciteta doma zdravlja, kako bi se razvilo partnerstvo sa lokalnom samoupravom i nevladinim organizacijama koje se bave osetljivim populacionim grupama.

v256 v257

Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”- (DILS)

Na osnovu potpisanog sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike će sprovesti četvorogodišnji (2009–2012) projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ – DILS. Ukupna vrednost kredita iznosi 32 miliona evra, od čega će Ministarstvo zdravlja za realizaciju osnovnog cilja projekta koristiti 12,5 miliona evra.

Cilj projekta

Cilj je da se pruži dodatna pomoć započetoj reformi primarne zdravstvene zaštite, da se osnaže kapaciteti ustanova i krajnjih korisnika u smislu poboljšanja dostupnosti, efikasnosti, pravičnosti i kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou.

Komponente projekta

Finansiranje u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zdravstveni menadžment

U svetlu planiranih promena načina finansiranja, kao i novih nadležnosti lokalne samouprave u oblasti zdravstvene zaštite, predviđena je:

(i) analiza postojećeg i predlog unapređenog sistema budžetskih davanja za primarnu zdravstvenu zaštitu;

(ii) izrada predloga za nagrađivanje zdravstvenih radnika shodno pruženom kvalitetu rada;

(iii) obuka vezana za novi način finansiranja i zdravstveni menadžment za domove zdravlja i lokalnu samoupravu;

(iv) analiza efekata plaćanja putem kapitacije na dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite pružene osetljivim populacionim grupama.

Povećanje dostupnosti osetljivim populacionim grupama

Ova komponenta podrazumeva:

(i) identifikaciju osetljivih populacionih grupa i procenu njihovih potreba;

(ii) obuku za izradu projekata;

(iii) edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika o potrebama starih, dece, mladih, invalida, Roma na osnovu akreditovanih programa od strane Zdravstvenog saveta Srbije;

(iv) obuku lokalne samouprave u vezi sa njihovim nadležnostima u oblasti zdravstvene zaštite i potrebama osetljivih populacionih grupa;

(v) izradu lokalnih strateških planova / planova razvoja zdravstvene zaštite;

(vi) uspostavljanjedelotvornih i održivih načina saradnje između lokalne samouprave, domova zdravlja, nevladinih organizacija i korisnika na lokalnom nivou;

(vii) dodelu grantova za izradu projekata/programa.

Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Projekat će snažno podržati strateško opredeljenje Ministarstva zdravlja za stalno unapređenje kvaliteta na nacionalnom i lokalnom nivou tako što će

potpomoći rad stručnih tela poput Komisije za unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata, Komisije za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse i Komisije za procenu zdravstvenih tehnologija za razvoj i primenu:

(i) akcionog plana Strategije za kvalitet i bezbednost pacijenata;

(ii) reviziju 10 postojećih i izradu 5 novih vodiča dobre kliničke prakse uz poštovanje principa farmakoekonomije;

(iii) razvijanje novih standarda medicinske opreme za sva tri nivoa zdravstvene zaštite.

Sa druge strane stvoriće se mehanizmi za obezbeđenje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou i to kroz:

(iv) dodelu sredstava za stalno unapređenje kvaliteta i akreditaciju;

(v) razvoj lokalnih akcionih planova za unapređenje kvaliteta;

(vi) izradu kliničkih puteva kao procedura za pružanje multidisciplinarne zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima;

(vii) dodely grantova za izvođenje manjih građevinskih radova, nabavke opreme ili edukaciju, a u skladu sa prioritetima koje postavlja proces akreditacije a usvaja osnivač – opština/grad.

Unapređenje informaciono-komunikacionih tehnologija

Planirana je informatizacija svih 157 domova zdravlja: uspostavljanje informaciono-komunikacione mreže u svim objektima doma zdravlja, povezivanje udaljenih ambulanti sa centralnom zgradom, nabavka računara, servera, bar-kod čitača, štampača, uvođenje standardizovanog softvera u vlasništvu ministarstva zdravlja i obuka korisnika za korišćenje aplikacija. Iz sredstava DILS projekta za unapređenje informacionih sistema u domovima zdravlja obezbeđeno je 6 miliona evra, s tim što će biti neophodno da i lokalne samouprave, u skladu sa svojim nadležnostima, učestvuju u finansiranju.

Značaj DILS projekta u decentralizaciji zdravstvenog sistema

U Povelji o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope, čiji je Srbija član od 2003. godine, stoji: „Poželjno je da javne poslove obavljaju oni nivoi vlasti koji su najbliži građanima“ i da „lokalne vlasti imaju pravo na odgovarajuće sopstvene izvore finansiranja kojima slobodno raspolažu u okvirima svojih ovlašćenja“. Na putu ka evropskim integracijama i decentralizaciji zdravstvenog sistema,a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, u Srbiji su od januara 2007. godine, osnivačka prava za domove zdravlja i apoteke preneta na opštine, a Zakon o finansiranju lokalne samouprave iz 2006. godine je utvrdio prava opština na izvorne prihode. To znači da lokalne samouprave treba da preuzmu zakonom predviđene obaveze i da zdravlje svojih građana dožive kao sopstvenu odgovornost. U tom smislu projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“, finansiran iz kredita Svetske banke, daće snažan doprinos jačanju kapaciteta zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u opštinama za donošenje odluka u oblasti upravljanja, o novom načinu finansiranja, proceni potreba osetljivih populacionih grupa, strateškom planiranju, stalnom unapređenju kvaliteta, i korišćenju informacionih tehnologija, kako bi mogli da brzo i efikasno odgovore na potrebe svojih građana.


Projekat "Zajedno do zdravlja"

Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma realizuje projekat sa ciljem zaštite reproduktivnog zdravlja žena i prevencije karcinoma grlića materice. Projekat podrazumeva aktivnosti koje su tokom 2008. godine u okviru projekta sa romskom populacijom prepoznate kao najprioritetnije. U periodu od 6 meseci biće organizovani sistematski ginekološki pregledi za 200 žena, kako iz grada tako i iz ruralnih područja. Kao deo projektnih aktivosti planirana je edukacija žena o značaju redovnih sistematskih pregleda, kao i izjašnjavanje za izabranog ginekologa.

Tokom februara obavljeno je 30 sistematskih ginekoloških pregleda i organizovano izjašnjavanje za izabranog ginekologa.


April 2008. Nacionalni projekat ’’ Beba dolazi ’’

Zaječarski Zdravstveni centar uključio se u realizaciju projekta ’’ Beba dolazi’’, koji sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Narodna kancelarija predsednika Republike i Crveni krst Srbije. Zahvaljujući Crvenom krstu u Zaječaru, dobijena je dovoljna količina promotivnog materijala, koji se deli trudnicama. Svaka trudnica može dobiti letak u Savetovalištu za trudnice ili od svoje patronažne sestre. Slanjem SMS poruke i prijavljivanjem na servis, trudnicama se omogućava da svake nedelje tokom trudnoće dobiju od 3 do 6 stručno-medicinskih poruka. Poruke su pripremljene počev od pete nedelje trudnoće. SMS ’’Vodič kroz trudnoću’’ vas podseća šta i kada treba da uradite i NIJE ZAMENA ZA PREGLEDE KOD GINEKOLOGA!

Potražite ovaj letak u Savetovalištu za trudnice ili od Vaše patronažne sestre!


januar - decembar 2008. Projekat "Unapređenje zdravlja Roma"

Zdravstveni centar Zaječar u partnerstvu sa Društvom Roma realizuje projekat "Unapređenje zdravlja Roma", sa ciljem unapređenja zdravlja i uključivanja Roma u sistem zdravstvene zaštite. Pomenuti projekat se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja na period od godinu dana. Ciljna grupa su deca i žene romske nacionalnosti iz opštine Zaječar, kao i meštani kolektivnog kampa za raseljena lica u Grljanu. Vrednost projekta je 500.000 dinara, a osnovne projektne aktivnosti su edukacija i organizovanje stomatoloških, ginekoloških i pedijatrijskih pregleda ove populacije.

Jedna od prvih aktivnosti organizovana je 9. i 10. februara, kada je u zaječarskom Zdravstvenom centru obavljeno je oko 60 stomatoloških pregleda dece i približno toliko sistematskih ginekoloških pregleda žena. 

v080

april 2007.  "Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu" - projekat Ministarstva zdravlja i kanadske agencije za Međunarodni razvoj (CIDA)


11. avgust 2006.   "Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji" - projekat Ministarstva zdravlja, koji finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju.


Beograd 30. maj 2006 Zdravstveni centar Zaječar uključen u JUSAD studiju

Medicinski fakultet u Beogradu je 30. maja 2006. godine, sa početkom u 10h, u Svečanoj Sali Dekanata Medicinskog fakulteta, organizovao promociju knjige '' Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece''. Studijom je obuhvaćeno 16 centara, među kojima je i Zaječar, a iz inostranstva su uključeni Dom zdravlja Gradiška u Republici Srpskoj i poliklinika u Atini u Grčkoj.

Cilj ove studije je bio da se utvrde rani faktori rizika za nastajanje ateroskleroze kod ispitanika i pravovremeno preduzmu odgovarajuće preventivne mere za lečenje i sprečavanje nastanka kardiovaskularnih oboljenja koja su danas najveći uzročnik umiranja stanovništva.

Učešće u ovoj studiji imale su sledeće službe Zdravstvenog centra Zaječar: Služba opšte medicine, Pedijatrijska služba, Polivalentna patronaža i Laboratorijska služba.  

 
s501 Članovi tima Jusad studije

20-23. maj 2006. Služba Nuklearne medicine organizovala kurs o zaštiti od jonizujućeg zračenja

Zdravstveni centar Zaječar u saradnji sa Institutom za nuklearne nauke Vinča, organizovao je specijalni kurs za zaposlene u Službi za nuklearnu medicinu. Osoblje ove Službe je, u periodu od 20.-23.maja 2006.godine, imalo prilike da pohađa kurs o zaštiti od jonizujućeg zračenja. Tim povodom je 22.maja u Zaječaru boravila Dr. Divna Đokić, direktor radioizotopske laboratorije Instituta za nuklearne nauke Vinča. Svoje učešće u radu uzeli su  i ostali stručnjaci Instituta za nuklearne nauke Vinča: Dr Milan Orlić i Mr Srpko Marković, Prof. nuklearne medicine Kliničkog centra Srbije, Ruben Han, kao i Sofija Vujošević, rukovodilac Centra za permanentno obrazovanje  Instituta za nuklearne nauke Vinča.

Zdravstveni centar Zaječar je jedna od niza zdravstvenih ustanova u Srbiji, koja je organizovala ovaj vid edukacije za osoblje Službe nuklearne medicine, kao neophodan uslov za dobijanje licence za zaposlene koji  obavljaju ove poslove.


19. maj 2006. XXIII susreti zdravstvenih radnika Borskog i Zaječarskog okruga 30. godina Udruženja zdravstvenih radnika opštine Zaječar

Udruženje zdravstvenih radnika opštine Zaječar je organizator i domaćin XXIII SUSRETA ZDRAVSTVENIH RADNIKA BORSKOG I ZAJEČARSKOG OKRUGA, koji će biti održani 19. maja 2006. godine u Zaječaru, istovremeno će biti obeleženo i jubilarnih 30 godina postojanja i rada našeg Udruženja.

Rok za prijavu učešća je 30. mart 2006. god.

Prijava radova najkasnije do 15. aprila 2006. god.

Za dodatne informacije obratiti se sekretaru Udruženja Popović Berislavu tel. O19 425 811 lok. 234, mob. 064 8431722, fax 019 420 672.

Dobrodošli u Zaječar, za organizacioni odbor,

predsednik Udruženja Zoran Todorović


7. april 2006. Svetski dan zdravlja - 20 godina Neonatologije ZC Zaječar

Zajedničkim radom u ime naše dece

sl40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sl41

 

 

 

 

 

 

Pedijatri ZC Zaječars1189

 

 

 

 

 

Osnivač Neonatologije
Dr Dušica Stefanović

 

U Odeljenju Neonatologije za proteklih 20 godina lečeno je ukupno 3488 novorođenčadi. Od tog broja u Beograd je upućeno 190 novorođenčadi (5,448%).

U donešene novorođenčaci najčešća patologija je bila hiperbilirubinemija različitog uzroka, asfiksije, respiratorni distres sindrom, sepsa...

Novorođenčad pre termina su takođe lečena u ovom odeljenju u procentu od 1-10.

s1187
Foto terapija
s1188
Terapija novorođenčeta sa respiratornim smetnjama
sl42
Sestre na radnom zadatku nega i terapija


Urođene anomalije su klinički dijagnostifovane, a laboratorijska dijagnoza je potvrđena u višim centrima. U odeljenju Dečije hirurgije su lečena novorođenčad sa hirurškim anomalijama.

Prva ESTr se izvodi dva meseca pre otvaranja Odeljenja (15.2.1896). U daljem toku je to bila rutinska terapeutska procedura za lečenje patološke novorođenačke žutice.

sl43

7. april 2006 - Zdravica u ime 20 godina Neonatologije

 

sl44

sl45

 

 

 

Dr Jovanka Filimonović - Ideja, Dr Dušica Stefanović - realizacija Neonatologije Najbliži saradnici

Ponovimo slogan Svetskog dana zdravlja za 2006. godinu u duhu Neonatologije:

"Zajedničkim radom u ime zdravlja naše dece"

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar


Zdravstveni radnici promovišu zdrave stilove života

U skladu sa Zakonom o zabrani pušenja, Zdravstveni centar Zaječar se pridržava propisanih mera, koje se odnose na odredbe pomenutog Zakona. U svim prostorijama Zdravstvenog centra zabranjeno je pušenje, što je i obeleženo na propisan način. Ova zabrana se odnosi, kako na zaposlene u Zdravstvenom centru, tako i na pacijente. Svojim ponašanjem zdravstveni radnici promovišu zdrave stilove života i predstavljaju uzor ostalima, a sve u cilju unapređenja kvaliteta življenja.


Apartman na Akušerskom odeljenju

Na akušerskom odeljenju opremljen je jednokrevetni apartman sa krevetićem za bebu. Ovaj apartman ima posebno kupatilo, televizor i klimu i predstavlja vanstandardne uslove smeštaja. Smeštaj u apartmanu na ginekološko akušerskom odeljenju, dnevno iznosi 1950.00 dinara (sa uračunatim PDV-om).

s512 s516 s515
 s513  s514


Mali broj bolnica u Srbiji ima apartmanski smeštaj. U našoj Bolnici napravljen je prvi apartman u Timočkoj krajini.  Nalazi se na ortopedskom odeljenju. Pruža pun komfor i bolju ishranu - kvalitet usluga je na nivou hotela sa 3-4 zvezdice. Mogu ga koristi i bolesnici sa ostalih odeljenja. Usluge se posebno plaćaju.


s508  s511  s509  s510